Make your own free website on Tripod.com

SOALAN RAMALAN

 

KOMPETENSI UMUM

 

BAHAGIAN 1

 

 

1.      PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN ORGANISASI

 

1.1.   Dasar Persyarikatan Malaysia

S : Beri takrif dasar persyarikatan Malaysia

S : Huraian Matlamat, Tema, Strategi , Konsep, dan Cabaran. Beri contohnya

S:

1.2.   Pengurusan Kualiti Menyeluruh TQM

S: Apa dia TQM

S : Bagaimana TQM dilaksanakan

S : Konsep TQM

S ; Prinsip dan Ciri-ciri TQM

 

1.3.   Pengaduan Awam 4/92

S : Takrif pengaduan Awam

S : Huraikan cara pengendalian Pengaduan Awam

S : Apa kan peranan jabatan berkaitan dengan Pengaduan Awam

 

1.4.   Piagam Pelanggan

S : Apa dia Piagam Pelanggan

S: Apa di manfaat piagam pelanggan kepada pelanggan dan jabatan

S: Huraikan konsep dan pelaksanaan piagam pelanggan dan berikan contoh

 

1.5.   Kawalan Keselamatan

S : Apa dia keselamatan fizikal

S : Apakah peringkat keselamatan dokumen jabatan dan huraikan

S : Senaraikan tugas dan tanggungjawab pegawai keselamatan

 

 

1.6.   Pengetahuan dan penggunaan Teknologi maklumat

S : Apa dia MSC , tujuan dan di mana

J : Adalah Koridor raya multimedia bertujuan untuk memanfaatkan sepenuhnya ledakan dan perkembangan teknologi maklumat dan multimedia. Bertujuan membantu melonjakkan pembangunan ekonomi, sosial dan politik negara. Ianya dimulakan di kawasan seluas 15 X 50 kilometer dari KLCC ke KLIA dan dinamakan Cyber jaya atau koridor raya. Matlamat akhir bukan sekadar 750 kilometer persegi tetapi mencakupi seluruh negara menjadi koridor raya multimedia yang dihubungkan dengan lebuh raya global ke arah melahirkan masyarakat bermaklumat.

 

S : Senaraikan 7 aplikasi Perdana dalam MSC

J: , Antara program utama ialah pembangunan tujuh (7) aplikasi perdana , iaitu Kerajaan Elektronik, Teleperubatan, Sekolah Bestari, Kad Pintar Pelbagai guna, Kelompok Penyelidikan dan Pembangunan, Jaringan Pengilangan Sedunia dan Pemasaran Tanpa Sempadan.

 

S : Apa yang dia Mykad

J:

S : Apa dia E- kerajaan

J :

S; Apa itu e-mel

J : adalah surat elektronik yang dihantar melalui aplikasi rangkaian komputer

S : Apa kebaikan Penggunaan E-mel

J :murah, cepat, selamat, menjimatkan kos, boleh dihantar kepada banyak pihak dalam satu masa.

S ; apakah dia enjin pencari dan beri contoh

J : satu program pengendalian

 

2.      DASAR-DASAR DAN PELAN INDUK

S : Apakah dia agenda pembangunan Negeri

J:

S: Apa dia tema konsep pembangunan Insan

J :

S: Huraikan matlamat , tujuan, cabaran dan strategi agenda pembangunan

J :

S: : Huraikan matlamat , tujuan, cabaran dan strategi dasar pertanian negeri

J :

S :Huraikan matlamat , tujuan, cabaran dan strategi dasar pelancongan negeri

J :

S: Huraikan matlamat , tujuan, cabaran dan strategi dasar pertanian negeri

J:

S: Huraikan matlamat , tujuan, cabaran dan strategi dasar belia negeri

J;

S: Apakah dasar ICT negeri

J ; dasar ICT negeri adalah memanfaatkan ICT untuk melahirkan ummah yang berakhlak mulia , berdaya saing, maju dan progresif berteraskan Islam akan kepimpinan ulama. Dasar ini diperincikan kepada dasar berikut:

      dasar kesamaan capaian

      dasar penggunaan ICT

      dasar pembangunan ICT

di samping itu berteraskan 5 tonggok utama:

      iman

      insan

      Internet

      Informasi

      Intelegen

 

 

 

S :Apakan dasar pelan induk perindustrian

J;

 

2.1.   Komunikasi dan Perundingan

S : Apa dia definisi perundingan

J :

S:; apa dia matlamat perundingan

J;

S : huraikan kaedah perundingan

J:

S; Huraikan langkah-langkah perundingan

J :

S : Huraikan apa dia pasukan dan ciri-ciri keberkesanan pasukan

J :

S : Beri definisi Penswastaan

J:

3.      KEUTUHAN PERIBADI

S ; apa dia nilai utama perkhidmatan awam

J : taat setia, amanah bersih dan jujur, bertanggungjawab, berkecuali, adil dan saksama, prestasi yang cemerlang dan berkualiti dan bertempatan masa, perkhidmatan ramah dan mesra, sikap berjimat cermat.

 

S : senaraikan Tonggok 12

J : menghargai masa, ketekunan membawa kejayaan, keseronokan bekerja, kemuliaan kesederhanaan, ketinggian peribadi, kekuatan sifat baik hati, pengaruh teladan kewajipan menjalan tugas,kebijaksanaan berhemat, keutamaan kesabaran, peningkatan bakat dan nikmat mencipta.

 

S; Huraikan 5 daripada tonggak di atas

J :

 

S: nyatakan menghargai masa yang dimaksudkan dalam tonggok 12

J;

S: Apakah akauntabaliti?

J : tanggungjawab melaksanakan kerja mengikut undang-undang dan peraturan bagi mencapai satu kaedah kawalan yang berkesan.

S; Huraikan amalan positif dan negatif dalam tonggak 12

J :

S : Apa kah pengurusan masa yang berkesan.

J: membuat perancangan kerja yang berkesan yang teratur dan keutamaan, berani dan suka memberi kuasa kepada orang lain, bijak dan arif menamatkan perbincangan, mengelak dan mengurangkan gangguan telefon dan mesyuarat berkualiti.

S ; huraikan cara membuat keputusan berkesan

J : mendefinisikan masalah dan pengumpulan maklumat, cari alternatif, meramalkan kemungkinan, membuat keputusan, menentukan risiko dan ganjaran, adakan senarai semak dan penyebaran maklumat.

S : Apakah dia nilai-nilai kualiti

J: Nilai-nilai kualiti ialah:

Integriti, profesionalisme, kelunjuran intelektual, neutraliti, kepimpinan, bekerjasama,kreativiti dan inovasi, berorientasikan pelanggan, pengurusan diri, kemajuan diri.

 

 

4.      MOTIVASI DAN KAUNSELING

S : Apa dia motivasi

J : Gabungan dua perkataan: Motive + Action = bertindak menurut landasan yang betul menuju matlamat kecemerlangan. Motivasi ada dalam setiap diri manusia. Orang lain hanya mampu dan boleh menyedarkan sahaja potensi yang ada pada anda. Masalah - Kadangkala mengarah ke arah keburukan. Tiada orang mampu mengubah sikap mengenai kejayaan kecuali diri sendiri. Hanya motivasi yang baik dan betul patut dibangkitkan dalam diri seperti berjaya menjadi moto hidup. Mengatasi dengan cara mengenali dan faham erti kejayaan dan dapat menghargai nilainya.

 

S : huraikan keperluan bimbingan dan kaunseling

J : keperluan bimbingan ialah kerana ia dapat memberi maklumat, menggalakkan celik-akal, memberi sokongan, penyelesaian konflik dan membuat keputusan di samping itu dapat menyelesaikan masalah berikut:

 

      Ketegangan dan ketidakpuasan di tempat kerja

      Ketidakseimbangan emosi

      Kebimbangan tentang kemahiran dan kemampuan

      Perbezaan individu yang bertentangan dengan imej korporat

      Konflik peranan dengan cara gaya pentadbiran

      Perbezaan di antara keperluan personal pekerja dengan polisi jabatan

      Prestasi kerja tidak memuaskan dan tabiat kerja tidak baik

      Masalah peribadi dan keluarga

      Kebosanan kerja dan kekurangan perkembangan kerjaya

      Meningkat dan mengembangkan potensi diri

      Keperluan sokongan dalam menghadapi krisis semasa.

 

S : Mengapa kita harus memotivasikan diri

 

J : Dengan motivasi kita dapat :

 

 

 

BAHAGIAN KOMPETENSI KHUSUS

SEKSYEN A :

 

  1. PENTADBIRAN TANAH

S : huraikan cara pelupusan tanah

J ; cara pelupusan tanah terbahagi kepada dua iaitu pemilikan dan cara lain selain daripada pemilikan.

Pemilikan dalam sesuatu tempoh yang tidak melebihi 90 tahun dan pemilikan kekal

Bagi cara lain daripada pemilikan ialah lesen tumpangan sementara, pajakan atau sewaan, peralihan batu bahan dan permit ruang udara

 

Proses pemberi milikan:

 

 

S : sejauh manakah anda tahu mengenai rizab Melayu

J:

S; Senaraikan siapa yang boleh memohon tanah

J : manusia dewasa, perbadanan yang mempunyai kuasa di bawah perlembagaan mereka untuk memegang tanah, raja-raja, pemerintah, kerajaan, organisasi dan lain-lain orang yang berkuasa untuk memegang tanah di bawah peruntukan ordinan keistimewaan Diplomatik dan Konsular 1957, badan-badan yang diberi kuasa secara nyata untuk memegang tanah di bawah mana-mana undang-undang bertulis. S : Apa dia hak milik tetap dan hak milik sementara?

J :

S : bincangkan sama ada hak milik sementara boleh di pecah bahagian

J :

S: Huraikan mengenai dengan pecah bahagian dan pecah sempadan

J :

S; Bincangkan mengenai dasar tanah negeri

J;

S : Huraikan proses pengambilan balik tanah

J :

 

S: huraikan proses pengambilan balik tanah

J:

S: LMS salah satu cara untuk pelupusan nyatakan syarat

J :

S: Apa dia hak lalu lalang pentadbir Tanah?

J :

S: Senaraikan kegiatan sukarela peringkat daerah

J:

S : huraikan kuasa pengambilan balik tanah

J :

S: nyatakan tujuan yang membolehkan pengambilan balik tanah boleh dilakukan

J:

S: huraikan tanah yang boleh dilelong

J :

S : Siapa pentadbir tanah

J: Pentadbir tanah yang dilantik oleh pihak berkuasa negeri di bawah seksyen 12 KTN dan termasuklah penolong pentadbir tanah dan berkaitan mana-mana tanah .

S : Nyatakan kuasa dan tanggungjawab pentadbir tanah

J:

 

 

  1. PENTADBIRAN DAERAH

S : Bincangkan peranan dan fungsi pejabat daerah

J :

  1. PENGURUSAN KEWANGAN

S : apakah pemberian wajib kerajaan persekutuan

J : geran mengikut bilangan orang dan geran penyelenggaraan jalan

S : Siapa kah pegawai pengawal

J :

S :huraikan mengenai dengan kumpulan wang disatukan

J :

 

S; bincangkan mengenai dengan pindah dan tambah peruntukan

J :

S : siapakah berhak menandatangani baucar?

J :

S : apa dia OSOL dan beri contohnya

J :

S ; Apa dia panjar wang runcit?

J :

S : Bincangkan tatacara penerimaan amanah

J :

S : Apakah dia flimsy?

J :

S : siapa yang berkuasa melantik jawatankuasa tender

J :

S : huraikan tugas jawatankuasa pembuka tender

J :

S : bincangkan tatacara kehilangan dan hapus kira

J :

S : apa kah Definisi pelupusan

J : Proses di mana satu aset/ barangan awam yang masih ada secara fizikal dalam simpan tetapi tidak digunakan dan kelulusan diperlukan perlu dikeluarkan daripada rekod

S; apakah definisi hapus kira

J : satu proses kehilangan barangan/ aset awam dan ia tiada lagi secara fizikal dan kelulusan diperlukan dikeluarkan dari rekod

 

S ; Senaraikan tugas Lembaga pemeriksa

J :

 

 

  1. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

S : Terangkan mengenai dengan elaun pakaian panas

J : seorang pegawai yang bukan berkhidmat di luar negeri layak mendapat elaun pakaian panas apabila diarah bertugas secara rasmi di luar negara yang beriklim sederhana atau sejuk layak dibayar RM 1500 elaun pakaian panas dalam tempuh tiga tahun sekali.

S: nyatakan syarat cuti haji

J : layak mendapat cuti haji selama 40 hari termasuk cuti hujung minggu dan kelepasan am dan beragama Islam disahkan dalam jawatan dan telah berkhidmat 4 tahun dan sekali sahaja dalam tempoh perkhidmatan, berjawatan tetap dan bagi anggota sementara yang telah berkhidmat selama 6 tahun berturut-turut.

S : nyatakan cuti dalam perkhidmatan

J :

S :Nyatakan takrif keluarga pegawai dalam bab F

J : bagi pegawai lelaki , isteri dan anak- anak dan bagi pegawai wanita , suami dan anak- anak, bila disebut tentang rawatan percuma bagi keluarga pegawai anak-anak yang berkelayakan ialah anak yang berumur 18 tahun ke bawah atau sekiranya bersekolah di bawah umur 21 tahun. Walau bagaimanapun anak yang daif disebabkan kelemahan otak dan fizikal had-had umur tidak akan dipakai. Ia tidak mengambil kira ada kedaifan wujud atau berlaku sebelum atau selepas had umur di bawah tanggungan seperti ditetapkan. Istilah anak termasuk anak anak tiri dan anak angkat yang di ambil mengikut undang-undang. Balu pegawai juga dianggap keluarga pegawai selagi ia tidak berkahwin semula. Rawatn keluarga dipanjangkan kepada kedua-dua ibu bapa yang sah sahaja

  1.